Frisk luft i bjälklag

Ingenjörsfirman Wahlberg & Co HB

Hårdpressad pappmatris, HPPM i bjälklag för luftfördelning och stegljuds-dämpning i flerbostadsfastigheter.
Erbjudande om utvecklingssamverkan.

Bakgrund

Dagens flerbostadshus är passivhus,  lägenheterna är små, både avseende A temp och antal rum. Passivhusen har ett lägre  behov av värmeenergi och ett högre behov av kylenergi och luftomsättning för  att kompensera för den ökande mängden CO2 som är en följd av att det bor flera människor per m2.
Därför ökar behovet av friskluft och av ekonomiska skäl bör den vattenburna värmen ersättas med luftburen värme. Kylenergien är ju också med fördel luftburen.  Som en följd av ovanstående  har intresset för och utvecklingen av kompakta våningsplacerade  FTX-aggregat med högverkningsgrad  vuxit starkt .

Enligt Boverket krävs idag en luftomsättning  per lägenhet om minst 0,35 l/s och m2, som luftdon nästan klarar.

Vid högre luftomsättning krävs:
- Bättre homogenisering i rummen av den tillförda friskluften   ….   (svårt med dagens tilluftdon)
- Dragfrihet oberoende av  plats i rum/lägenhet.
- Inga störande ljud från till- resp. frånluftdonen.
- Möjlighet att mekaniskt styra tilluften mot kall- resp. varm rumsyta. (omöjligt med dagens luftdon)

Dagens flerbostadshus är också träbyggnader, vars bjälklag  ställer höga krav på främst stegljudsdämpning.

Teknik

Den hårdpressade och brandhärdiga pappmatrisen bär det flytande övergolvet och bildar per rum/lägenhet en stor diffusor, som sprider den centralt inkommande luften likformigt mot övergolvets periferi under starkt tryckfall nära oberoende av  den centralt inkommande luftens mängd-och tryckförhållanden se nedanstående principskiss

golvbild trans

Luft under mycket lågt tryck passerar en springa mellan övergolvets sockel, strömmar upp längs vägg/glasparti och blandas med rummets luftmassa för att sugas ut i rummets takperiferi och åter till våningens/ rummets FTX-aggregat. Innerhåller inluften värme, värms också hela övergolvet. Den tages från kanal i bjälklaget och strömmar upp genom undergolvet och träffar en  kona på övergolvets undersida.

Önskas kylning går den kalla luftströmmen i motsatt riktning från tak mot golv för att uppnå lika bra dragfri blandning med rummets luftmassa, som då varm luft strömmar från golv mot tak.

HPPM, som bär det på bjälklaget flytande övergolvet har med limningen mot dess undersida erhållit goda stegljudsdämpande egenskaper, som medverkar till lägre bjälklagshöjd och därmed bättre byggnads-ekonomi.

Erfarenheter och prov:

Luft- värme- och kyltillförseln i det passivhus, som konstruktören och uppfinnaren, civilingenjören Helge Wahlberg konstruerade och lät bygga 2006 har fungerat utmärkt. Huset erhöll 2013 betyget silver som Miljöbyggnad. Se också www.corren.se/7390522. Bjälklaget blev tyvärr för högt för att användas i flerbostadshus. Därför genomfördes:
-Examensarbetet: Floor ventilation combined with floor heating  TMPE01 vid Linköping Institut of Technology  20160311, som bekräftar strömningsfördelarna med HPPM.

-Hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB har prov avseende HPPM genomförts:    

-a1/ 20160514 Ref.6P04481rev160519 Determination of the reduction of transmitted impact noice…   

-a2/ 20160517 Simmons akustik & utveckling ab: Kommentarer till a1/ -Dämpningen av stegljud är betydande.

-b/ 20161219 Belastningsprov av golvkonstruktion med behandlad HPPM med: 27 kN/m2 som långtidsbelastning. Den vertikala bestående deformationen var försumbar.

Det fortsatta arbetet i samverkan:

För att kunna utnyttja luftströmningsfördelarna med hårdpressad pappmatris måste den och tillhörande övergolv byggas samman modulärt på ett bjälklag. WHB, Ingenjörsfirman Wahlberg & Co HB söker därför samarbetspartner – bjälklags- och golvföretag för konstruktion och tillverkning av bjälklag  med flytande övergolv som vilar på HPPM.

Samverkandet skall i första hand resultera i en 20 – 25 m2 provinstallation.  HPPM finns på marknaden till låga priser. Ett ventilationsföretag, som är villigt att utan kostnad deltaga i provinstallationen finns redan. WHB önskar medverka fram tom utvärderad provinstallation och eventuell patentering. Mönsterskydd finns redan för HPPM.

Helge Wahlberg

590 49 Vikingstad

Sweden

0709264609

013103836

helge.wahlberg@gmail.com